Generacja pamięci. Cieszyńskie drogi do Niepodległej.

Jest to cykl wydarzeń popularyzatorskich, ukazujących drogi Śląska Cieszyńskiego do odrodzonej Rzeczpospolitej. Projek jest realizowany we współpracy z cieszyńskim oddziałem Polskiego Towarzystwa Historycznego.

Realizacja działań jest możliwa dzięki pozyskaniu przez organizatorów środków zewnętrznych, a także współpracy merytorycznej i organizacyjnej ze strony wielu lokalnych instytucji oraz władz samorządowych. Projekt uzyskał dofinansowanie w ramach Programu Wieloletniego „Niepodległa” na lata 2017-2022,.
Przyświeca nam cel by, poprzez organizację tego typu przedsięwzięć, zaszczepić w sercach i umysłach młodzieży pragnienie poznania dziedzictwa Małej i Dużej Ojczyzny, a z czasem wręcz jego umiłowanie.

Jaka jest idea projektu? Projekt zakłada przedstawienie losów społeczności polskiej na „kresach zachodnich”, jak niegdyś nazywano Śląsk Cieszyński, u progu niepodległości. Przypomnijmy: w 1918 roku cieszyńscy Ślązacy ogłosili powrót ich ziemi, po blisko 600 latach, do polskiej Macierzy, zaś krótko potem musieli wykazać się niezwykłą determinacją w zabiegach oraz walce o łączność swojej małej i wielkiej Ojczyzny, m.in. w czasie tragicznego konfliktu z Czechosłowacją. Projekt ma popularyzować, m.in.: złożoność historii na pograniczu oraz zasługi lokalnych bohaterów dla polskości, kształtując postawy nowoczesnego patriotyzmu. Za pomocą różnorodnych środków, tj. wywiadów eksperckich on-line, warsztatów, żywych lekcji historii, wycieczek terenowych, nowatorskiego konkursu na upamiętnienie, tematycznej strony internetowej i broszury, planuje się pokazać, skąd się wzięli na Śląsku polscy patrioci, działacze społeczni i narodowi, wojskowi i jaka była ich rola w wydarzeniach z lat 1918-1920.

Więcej informacji na stronach PTH O. Cieszyn.